Vietnam: Government Initiatives

Vietnam Apr 13, 2020

QUAN TRỌNG - Lưu ý từ Biên tập viên: Dưới đây là tổng hợp từ các thông báo của Chính phủ Việt Nam. Tất cả thông tin bên dưới được lấy trực tiếp từ luatvietnam.vnthuvienphapluat.vn, và được đội ngũ REAPRA tóm lượt ở một số điểm cho ngắn gọn. Vui lòng chọn các links liên kết tương ứng để xem nội dung đầy đủ.
Để đảm bảo tính phù hợp cho độc giả, chúng tôi chỉ cung cấp các biện pháp liên quan nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp. Để biết danh sách đầy đủ các biện pháp của Chính phủ Việt Nam, vui lòng tham khảo các liên kết bên dưới.

Nguồn chính:
luatvietnam.vn
thuvienphaopluat.vn


Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03 tháng 03 năm 2020 của Tổng Cục Thuế đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm chỉ đạo triển khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/cong-van-897-tct-qln-gia-han-nop-thue-do-dich-benh-covid-19-181257-d6.html


Chỉ Thị số No. 11/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 04 tháng 03 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Chi-thi-11-CT-TTg-2020-giai-phap-cap-bach-thao-go-kho-khan-san-xuat-kinh-doanh-ung-pho-dich-Covid-19-436335.aspx


Chỉ Thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đên cuối tháng 6 năm 2020 hoặc cuối tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.


https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-860-BHXH-BT-2020-dung-dong-quy-tu-tuat-doi-voi-doi-tuong-anh-huong-dich-Covid-19-437425.aspx


Công Văn số 245/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 19 tháng 03 năm 2020 gửi đến các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương và tương đương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho 6 tháng đầu năm hoặc đến cuối năm 2020

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/lao-dong-tien-luong/Cong-van-245-TLD-2020-lui-thoi-diem-dong-cong-doan-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-dich-Covid-19-437877.aspx


Thông Tư số 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2020 quy định về việc tổ chức tính dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Thong-tu-01-2020-TT-NHNN-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-Covid-19-436955.aspx


IMPORTANT - Note from Editor: The following is a compilation of announcements by the Government of Vietnam. All information below is directly retrieved from luatvietnam.vn and thuvienphapluat.vn, with certain sections summarised by the Reapra team for brevity.

To view the complete description of each measure, please refer to their respective links.To ensure relevance for our readers, we are only providing measures relating to support for businesses. For the full listing of measures by the Government of Vietnam, please refer to the following links.

Key Sources:
luatvietnam.vn
thuvienphaopluat.vn


The Official Letter 897 / TCT-QLN on March 03rd 2020 from the General Department of Taxation

Directors of the Tax Departments of the provinces and cities under the Central Government will take actions and direct:
• the implementation of the tax payment extension, and
• the exemption from late payment interests for taxpayers (in accordance with the provisions of the current Tax Administration Law and execution documents)

Read the full announcement here: https://luatvietnam.vn/tai-chinh/cong-van-897-tct-qln-gia-han-nop-thue-do-dich-benh-covid-19-181257-d6.html


Directive No. 11/CT-TTg on March 04th 2020 from the President for Vietnam

All Ministries and Departments and State bank branches of Vietnam are to have urgent solutions and actions to remove difficulties in production and business, to ensure social security response to Covid-19.

Read the full announcement here: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Chi-thi-11-CT-TTg-2020-giai-phap-cap-bach-thao-go-kho-khan-san-xuat-kinh-doanh-ung-pho-dich-Covid-19-436335.aspx


Directive No. 11/CT-TTg on March 17th 2020 from Vietnam Social Insurance

Relevant agencies are to give guidance on the suspension of payment of social insurance for those affected by the Covid-19 epidemic until the end of June or December 2020. There should also be no late payment penalties according to their competence and law provisions.

Read the full announcement here: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-860-BHXH-BT-2020-dung-dong-quy-tu-tuat-doi-voi-doi-tuong-anh-huong-dich-Covid-19-437425.aspx


The Official Dispatch No. 245/TLĐ on March 19th 2020 from Vietnam General Confederation of Labour

All relevant units are to postpone the payment of trade union fund for the first 6 months of 2020 or to the end of 2020.

Read the full announcement here: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/lao-dong-tien-luong/Cong-van-245-TLD-2020-lui-thoi-diem-dong-cong-doan-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-dich-Covid-19-437877.aspx


The Circular No. 01/2020/TT-NHNN issued on March 13th 2020 from the State Bank of Vietnam

Credit institutions and foreign bank branches are to adjust repayment term, exemption, reduction of interest and fees, maintenance for debt groups to support customers affected by Covid-19 epidemic

Read the full announcement here: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Thong-tu-01-2020-TT-NHNN-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-Covid-19-436955.aspx


Cover image: Archello

Reapra

Reapra is a venture builder and investment group based in Singapore. Through research and practice, we nurture entrepreneurs into industry leaders, and contribute towards the betterment of society.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.